Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Konferencja prasowa otwierająca Projekt

06-11-2017

W dniu 3 listopada br. odbyła się konferencja prasowa otwierająca Projekt pn. „Razem dla Zielonego Podkarpacia – budowanie potencjału i integracja różnych grup interesariuszy mających duży wpływ na przyrodę”, który jest realizowany przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt będzie trwał ponad rok i będzie obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie, z szczególnym uwzględnieniem obszarów najbardziej cennych przyrodniczo. Województwo podkarpackie to wciąż region dzikiej i bogatej przyrody – wyróżniający się na tle Polski – gdzie obserwujemy zrównoważone współbytowanie ludzi i zwierząt, w tym puszczańskich ssaków, dużych drapieżników, rzadkich ptaków. W Bieszczadach występuję jedna z pięciu żyjących populacji żubra w Polsce. Funkcjonują tu rozległe, dobrze zachowane kompleksy leśne, rzeki płyną naturalnymi dolinami. Podkarpacie należy do regionów wyjątkowo cennych pod względem wartości przyrodniczych, a system ochrony przyrody stworzony dla ich ochrony jest pod wieloma względami wzorcowy. Formy ochrony przyrody zajmują 44,5% powierzchni województwa. Obszary chronione utworzone są na terenach o różnej strukturze własności. Nakładanie się różnych form ochrony przyrody, ich rozległość, a przede wszystkich ograniczenia są przyczyną różnego rodzaju konfliktów.  W konsekwencji na terenie woj. podkarpackiego współistnieje wiele podmiotów i grup interesariuszy, które zajmują się ochroną przyrody, korzystają z ich zasobów i/lub które mają na nią znaczący wpływ. Na styku tak wielu grup pojawiają się sprzeczne interesy, m.in. z jednej strony potrzeba ochrony i zachowania cennych przyrodniczo obszarów, z drugiej strony presja urbanizacyjna, potrzeba rozwoju turystyki oraz gospodarowania zasobami przyrody. Na tych płaszczyznach pojawiają się trudności w spójnym działaniu, co jest przyczyną wielu konfliktów na linii człowiek-przyroda. Zachowanie tej bioróżnorodności jest możliwe poprzez budowanie integracji kluczowych grup interesariuszy, budowanie wspólnego potencjału i zwiększaniu świadomości ekologicznej tych grup. Tylko komunikacja, dialog, rzetelna informacja, profesjonalna edukacja mogą zapobiec sytuacjom problemowym i często ostrym konfliktom na styku człowiek-przyroda.

 

Projekt przyczyniać się będzie do budowania integracji różnych grup interesariuszy mających wpływ na przyrodę w woj. podkarpackim oraz zwiększenia świadomości nt. znaczenia bioróżnorodności poprzez:

  • spotkania mediacyjne „CZŁOWIEK vs PRZYRODA” dla  różnych grup interesariuszy ,
  • warsztaty przyrodnicze „POZNAJ BY ZACHOWAĆ” ,
  • imprezę edukacyjną „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”,
  • konkurs komiksowy „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
  • przygotowanie narzędzi służących do popularyzacji różnorodności biologicznej Podkarpacia (publikacje, czasopismo „Biznes i Etos”, gra dydaktyczna,  aplikacja na telefon, filmy, etc.)

 

 


 

wstecz
Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE
Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo