Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O Projekcie

 

Tytuł projektu: RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA – BUDOWANIE POTENCJAŁU I INTEGRACJA RÓŻNYCH GRUP INTERESARIUSZY MAJĄCYCH DUŻY WPŁYW NA PRZYRODĘ”

Nr projektu: POIiŚ.02.04.00-00-0063/16

Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Okres realizacji: 01.10.2017 – 31.10.2018

Wartość projektu: 705 982,00 PLN

% dofinansowania z UE: 85%

 

Kwota dofinansowania z NFOŚiGW (dotacja): 70 599,00 zł

Opis projektu:
Projekt będzie obejmował swym zasięgiem całe województwo podkarpackie.  Wszystkie przewidziane działania są skierowane do różnych grup interesariuszy całego województwa. Cykl warsztatów/spotkań mediacyjnych będzie skupiał ludzi z różnych środowisk społecznych naszego województwa, w szczególności na terenach chronionych. W związku z czym spotkania te będą prowadzone głównie na terenach najbardziej cennych przyrodniczo tj. parków narodowych (Magurski PN i Bieszczadzki PN), obszarach NATURA 2000 (m.in. Bieszczady, Beskid Niski, Pogórze Przemyskie, Ostoja Przemyska, Ostoja Magurska). Spotkania i warsztaty pomogą w rozwiązaniu sytuacji konfliktowych. Ważne będzie odnalezienie płaszczyzny, na której dane grupy  mogą współpracować , podjąć wspólną inicjatywę i małymi krokami budować  integrację oraz wspólny potencjał z wykorzystaniem, ale przede wszystkim na rzecz przyrody. Poza mediacją ważne będzie uzyskanie myślenia u wszystkich zainteresowanych  stron kategorią zrównoważonego rozwoju na przykładzie współzależności pomiędzy zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego a gospodarowaniem na obszarach  cennych przyrodniczo, produktem turystycznym, a promocją walorów przyrodniczych.  Działania skierowane będą również do młodszego pokolenia w celu podniesienia ich świadomości przyrodniczej oraz kształtowania postaw proekologicznych.

Cele projektu:
Głównym celem Projektu jest zachowanie bioróżnorodności najcenniejszych przyrodniczo obszarów województwa podkarpackiego.

Cele szczegółowe Projektu:
- zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację i skuteczną mediację grup społecznych mających wpływ na przyrodę,
- wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań,
- edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!
- zwiększanie świadomości lokalnej społeczności na temat znaczenia  bioróżnorodności Podkarpacia i promowanie efektywnego gospodarowania tymi zasobami,
- budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia Pro Carpathia działającego na polu edukacji, popularyzacji, ochrony różnorodności biologicznej.

 

Działania w Projekcie:
- dwustronne i trójstronne spotkania mediacyjne „CZŁOWIEK vs PRZYRODA”,
- warsztaty terenowe „POZNAJ BY ZACHOWAĆ”,
- impreza edukacyjna „RAZEM DLA ZIELONEGO PODKARPACIA”,
- konkurs komiksowy „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
- wystawa prac konkursowych „WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ DLA PRZYRODY”,
- program nt. „CZŁOWIEK – PRZYRODA NA OBSZARACH CENNYCH PRZYRODNICZO”,
- publikacja „WSPÓLNE DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”,
- publikacja „CZŁOWIEK vs PRZYRODA NA OBSZARACH CHRONIONYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO”,
- gra dydaktyczna „ZAGOSPODARUJ ZIELONE PODKARPACIE”,
- aplikacja na telefon „ZIELONE WYZWANIE”,
- czasopismo „BIZNES I ETOS”,
- konferencja prasowa otwierająca projekt.


Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo