Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Pójdźka w krajobrazie rolniczym okolic Rzeszowa i Tyczyna

01-10-2016

We wrześniu 2016 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 2 pn. „Ochrona pójdźki Athene noctua w krajobrazie rolniczym okolic Rzeszowa i Tyczyna”.

 
Liderem Inicjatywy był Pan Rafał Salach. 
 
Pójdźka Athene noctua jest jednym z rzadszych przedstawicieli sów na terenie planowanych działań, co spowodowane jest między innymi ciągłym spadkiem jej liczebności poprzez zanik pierwotnych siedlisk lęgowych. Pójdźki, jako gatunki sów niosących ogromne korzyści w zwalczaniu szkodników na terenach rolniczych są jednocześnie bardzo narażone na utratę siedlisk lęgowych poprzez wycinanie starych wierz śródpolnych oraz ograniczenie dostępności do miejsc lęgowych. Inicjatywa opierała się na przeprowadzeniu monitoringu gatunku w krajobrazie rolniczym oraz wiejskim Tyczyna oraz ochronę czynną gatunku poprzez zwiększanie dostępności miejsc rozrodczych dla gatunku (budki lęgowe) zbudowane podczas warsztatów instruktażowych przez lokalną społeczność, edukację ekologiczną w zakresie zachowania starych, śródpolnych zadrzewień. Odbiorcami będzie przede wszystkim lokalna społeczność, w tym dzieci i młodzież z terenu gminy objętej inicjatywą. 
 
W ramach Inicjatywy:
- został przeprowadzony monitoring stanu występowania poprzez kontrole terenowe mające na celu zlokalizowanie głównych siedlisk gatunku,
- zorganizowano 2 warsztatyinstruktażowe dla dzieci i młodzieży z budowania budek lęgowych,
- wywieszono budki lęgowe dla gatunku w miejscach, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo ich zasiedlenia, 
- zamontowano tablicę informacyjną o Inicjatywie i tym gatunku.
 
Podstawowa korzyść dla środowiska naturalnego to zmierzanie do polepszenia jakości i stanu siedlisk pójdźki w regionie. W wyniku przeprowadzonego monitoringu zlokalizowane zostały siedliska danego gatunku, co w rezultacie przełoży się na możliwość planowania przyszłych działań ochronnych. Korzyścią dla lokalnej społeczności będzie wzrost świadomości ekologicznej i przyrodniczej mieszkańców. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo