Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Aktualności

Płazy na terenie gminy Tyczyn

19-09-2016

15 września 2016 r. zakończyliśmy Inicjatywę nr 3 pn. „Monitoring płazów na terenie gm. Tyczyn – rozpoznanie siedlisk ich występowania oraz zagrożeń”.

 
Liderem Inicjatywy był Pan Rafał Salach. 
 
Gmina Tyczyn nie posiada obecnie opracowań przyrodniczych jak również aktualnych danych dotyczących występowania i rozmieszczenia chronionych gatunków na swoim terenie. Zdefiniowanym w tym przypadku problemem jest brak wiedzy dotyczącej siedlisk i składu gatunkowego płazów, w tym szczególnie gatunków rzadkich (m.in. wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej). Potrzeba realizacji inicjatywy wynika z rosnącego spadku liczebności tej grupy zwierząt i konieczności rozpoznania ich stanu na terenie, gdzie dotąd nie były badane. Monitoring, w szczególności płazów jest umotywowany tym, iż dotyczy on grupy zwierząt o najszybszym stopniu wymierania, co spowodowane jest silną antropopresją. Celem monitoringu było zbadanie najważniejszych siedlisk płazów na terenie gminy z równoczesną analizą zagrożeń i możliwości ich ochrony. Metody prowadzenia prac monitoringowych oparte były na kontrolach terenowych w różnych porach fenologicznych roku. 
 
Zrealizowane działania w ramach Inicjatywy
- kontrole terenowe przeprowadzone przez wykwalifikowanego eksperta w miejscach, gdzie mogą być zlokalizowane siedliska płazów,
- warsztat instruktażowy dla lokalnej społeczności z budowania płotków herpatologicznych i mocowanie ich w terenie,
- postawienie tablicy nt. znaczenia płazów i informującej o inicjatywie.
 
Podstawowa korzyść dla środowiska naturalnego to działania edukacyjne poprzez poszerzenie wiedzy i polepszenia jakości stanu siedlisk płazów, w tym gatunków cennych w skali regionu i kraju. W wyniku przeprowadzonego monitoringu zlokalizowane zostały siedliska danego gatunku, co w rezultacie przełoży się na możliwość planowania przyszłych działań ochronnych. Rezultatem podejmowanych działań jest uświadomienie lokalnym społecznościom skali zagrożenia działalnością człowieka dla obecnych na terenie gminy gatunków zwierząt. Korzyścią dla lokalnej społeczności będzie również wzrost świadomości ekologicznej i przyrodniczej jej mieszkańców. 
 
Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" w ramach projektu "Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia" sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Za treść materiałów odpowiada wyłącznie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo