Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Koncepcja rozwoju turystyki

Koncepcja aktywnego rozwoju turystyki na trenie Bieszczadzkiego oraz Magurskiego Parku Narodowego jest opracowaniem analizującym aktualny stan istniejącej infrastruktury oraz potencjał wynikający z obszarów budujących perspektywę inteligentnego i zrównoważonego rozwoju. Jednym z założeń przygotowanej koncepcji jest przedstawienie długofalowych rozwiązań w celu podnoszenia atrakcyjności obszaru jako miejsca destynkcji turystycznej. Działania te, realizowane w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju, umożliwią poprawę dostępności przestrzennej oraz przyczynią się do uatrakcyjnienia ich otoczenia jako miejsca zamieszkania oraz lokowania kapitału inwestycyjnego przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczo-kulturowych.
Zakres przestrzenny opracowania w głównej mierze dotyczy obszaru: Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN) oraz Magurskiego Parku Narodowego (MPN), z uwzględnieniem ich otuliny oraz otoczenia społeczno-gospodarczego właściwego ze względów administracyjnych. Rozszerzone spojrzenie dotyczyło w głównej mierze dostępności potencjałowej obszaru oraz bazy noclegowej.

 


Poniższe opracowanie uwzględnia fakt iż wykorzystanie potencjału wynikającego z posiadanych zasobów endogenicznych na terenie parków narodowych ograniczane jest przez specyficzne uwarunkowania rozwojowe takie jak m.in. strefy ochrony ścisłej, ukształtowanie terenu, dostępność komunikacyjna czy antropopresja.
Znaczącym elementem opracowania jest indywidualne podejście do analizy barier rozwojowych oraz potrzeb poszczególnych parków. Obszary te pomimo cech wspólnych znacząco różnią się pod względem rozległości, struktury, liczby pracowników, sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, wielkości ruchu turystyczne, promocji oraz oddalenia od dużych aglomeracji.

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo