Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Jedlina

 JEDLINA


Utworzony został w roku 1995, na powierzchni 66,97 ha w obrębie wsi Nowe Sioło, w gminie Cieszanów, w powiecie lubaczowskim. Położony jest we wschodniej części Płaskowyżu Tarnogrodzkiego, w granicach Roztoczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rezerwat w całości leży w południowo-zachodniej części dużego kompleksu leśnego (o powierzchni ok. 3800 ha), gdzie przeważa grąd subkontynentalny. Wyróżnia się zazwyczaj bogatym runem z dominującą turzycą orzęsioną oraz rzadszymi: przytulią Schultesa i jaskrem kaszubskim.

Ochroną objęto fragment starodrzewia jodłowego w wieku średnio 65-120 lat, najstarsze jodły liczą nawet około 150 lat. Jest to wyjątkowy obiekt na Płaskowyżu Tarnogrodzkim, ponieważ jodła osiąga tu granicę swojego zasięgu. Rosną także sosny i świerki, a z drzew liściastych – dęby, brzozy i graby. Teren rezerwatu otoczony jest ze wszystkich stron drzewostanami leśnymi, a jego granice są zaznaczone rowem 1,5- metrowej szerokości. Z ssaków dostrzeżono sarnę, dzika, lisa, kreta, nietoperza, łasicę, kunę. We florze rezerwatu zanotowano 121 gatunków roślin, z czego 12 to drzewa, 5 krzewy i krzewinki oraz 104 rośliny zielne. Wśród drzew pierwszoplanową rolę odgrywa jodła. Z krzewów na równi występuje kruszyna pospolita z leszczyną. Najpospolitszymi roślinami runa są: nerecznica samcza, turzyca drżączkowata, turzyca orzęsiona, zawilec gajowy, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, gwiazdnica wielkokwiatowa.
 
Jedlina, fot....
Jedlina, fot....
Jedlina, fot....

Interesującym rysem flory rezerwatu jest obecność 11 gatunków górskich, są to m.in. sałatnica leśna, wietlica samicza, szałwia lepka, również jawor, świerk, bez koralowy, jodła pospolita, buk. Na terenie rezerwatu występuje 11 gatunków podlegających ochronie gatunkowej, w tym 6 objętych ochroną ścisłą (wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, widłak jałowcowaty, barwinek pospolity, soplówka jodłowa i szmaciak gałęzisty) oraz 5 ochroną częściową (kopytnik pospolity, przytulia wonna, przylaszczka pospolita, kruszyna pospolita, kalina koralowa).


Z dużych ssaków łownych występują: jeleń, sarna, dzik, spotkać można przechodnie osobniki łosia. Do gatunków drapieżnych należy lis, kuna leśna, borsuk, piżmak, tchórz, czasami pojawia się wilk. Bogatą awifaunę reprezentują: jastrząb, myszołów zwyczajny, turkawka, kukułka, puszczyk i szereg innych. Na skraju zwartych kompleksów leśnych oraz w pobliżu otwartych przestrzeni pól i łąk spotkać można bażanty, kuropatwy i grzywacze. Z uwagi na dużą ilość siedlisk wilgotnych występuje tu licznie słonka oraz dzikie kaczki. Częste są również puszczyk, lelek, dzięcioł duży, dzięciołek, sikora modra, strzyżyk, kowalik oraz czeczotka. Pojawiają się także rzadkie gatunki ptaków: perkoz rdzawoszyi oraz puchacz. W pobliżu cieków wodnych żeruje czapla siwa, brodziec samotny i żuraw. Do osobliwości Roztocza zaliczyć można występującą nad potokami pliszkę górską, która jest gatunkiem typowo górskim, natomiast z płazów na uwagę zasługuje salamandra plamista.
 
Kalina koralowa, fot....
Barwinek pospolity, fot....
Wawrzynek wilczełyko,...

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo