Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Przełom Sanu pod Grodziskiem

PRZEŁOM SANU POD GRODZISKIEM


Utworzony został w roku 2003, na powierzchni 100,24 ha w obrębie trzech wsi: Zwierzyń (gmina Olszanica), Bereźnica Niżna (gmina Solina) oraz Średnia Wieś (gmina Lesko) w powiecie leskim. Rezerwat położony jest w zasięgu Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Teren chroniony obejmuje atrakcyjny krajobrazowo przełomowy odcinek doliny rzeki San i terenów nad Zbiornikiem Myczkowce poniżej elektrowni w Zwierzyniu. Przełom Sanu przez piaskowcowo-łupkowe wzniesienia wysoczyznowe, od wschodu ograniczone stromym, lesistym zboczem Grodziska (556 m n.p.m.), od zachodu łagodnie przechodzące w wyniesienia Trzech Kopców (451 m n.p.m.), tworzy wyjątkowy i niepowtarzalny pod względem krajobrazowym zakątek. Przełom Sanu jest w tym miejscu zakończeniem długiego zakola (tzw. łokcia lub omegi), jaką od zapory w Myczkowcach poprzez Zwierzyń i z powrotem w kierunku Myczkowiec zakreśla dolina tej rzeki
 
Przełom Sanu pod...
Przełom Sanu pod...
Przełom Sanu pod...

Teren ten porośnięty jest lasem mieszanym z grądem subkontynentalnym, żyzną buczyną karpacką i jaworzyną górską, w której występuje niezwykle cenne stanowisko języcznika zwyczajnego – jedynej w Polsce paproci o nie podzielonych liściach. Drzewostany rezerwatu przez lata wykorzystywane były gospodarczo, jednak charakter prowadzonej działalności człowieka nie odbił się w negatywny sposób na ich strukturze, w związku z czym można je określić mianem naturalnych bądź zbliżonych do naturalnych.


Flora roślin jest bardzo bogata, zarejestrowano tu obecność około 320 gatunków, ale przypuszczalnie ich liczba jest znacznie większa. Najwięcej jest taksonów górskich (41) m.in.: żywiec gruczołowaty, tojeść gajowa, przetacznik górski, starzec Fuchsa i gajowy, paprotnik Brauna, oset łopianowaty, śnieżyca wiosenna, lepiężnik biały i szałwia lepka. Rośliny rzadkie i chronione (28 gatunków) są licznie reprezentowane. Obok pospolitych roślin chronionych, takich jak bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko czy marzanka wonna, spotkać tu można prawdziwe osobliwości: kruszczyka szerokolistnego i sinego, tojadu mołdawskiego i lulecznicę kraińską.

Na obszarze Nadleśnictwa Lesko, w granicach którego położony jest rezerwat, stwierdzono występowanie ponad 130 gatunków ptaków, z których większość stanowią lęgowe. Nad rzeką możemy zobaczyć ptaki drapieżne: orlika krzykliwego, jastrzębia, myszołowa zwyczajnego, krogulca i pustułkę. Liczna jest grupa ptaków śpiewających, a nad Jeziorem Myczkowskim obserwowano rzadkie ptaki wodne, m.in. łabędzia krzykliwego, perkoza dwuczubnego, bielaczka, rybitwę czarną.

 

Żywiec gruczołowaty,...
Tojeść gajowa, fot....
Lepiężnik biały, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo