Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Skarpa Jaksmanicka

 SKARPA JAKSMANICA

 
Utworzony został w roku 1991, na powierzchni 1,93 ha we wsiach Siedliska i Jaksmanice w gminie Medyka, w powiecie przemyskim, około 300 m od granicy państwa.
 
Rezerwat jako pierwszy w Polsce chronił kolonię lęgową żołny – gatunku wpisanego do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Występujące tu lessowe skarpy stanowią dogodne miejsce do zakładania nor lęgowych przez żołny i są chętnie zasiedlane przez ten gatunek. Pozostała część rezerwatu to nieużytkowana łąka powstała po eksploatacji lessu. W latach 1984–1985 gniazdowały tutaj 23 pary. Stopniowe zarastanie roślinnością skarpy spowodowało spadek liczby tego gatunku. W latach 1992–1999 gniazdowało tu kilka par. W efekcie wzmożonego ruchu turystycznego i stałej obecności człowieka w okresie lęgowym żołny przeniosły się w inne miejsce niedaleko Przemyśla. Całkowity zanik lęgów tego gatunku w rezerwacie nastąpił od 1999 roku. Prace pielęgnacyjne wykonane jesienią w 2001 oraz ogrodzenie terenu wokół skarpy lessowej przez prywatnego właściciela terenu spowodowało, że ptaki zaczynają powoli tu wracać
 
Rezerwat "Skarpa...
Żołna przy swojej norze,...
Rezerwat "Skarpa...

Teren rezerwatu, pomimo niewielkiej powierzchni, odznacza się zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych. Na powierzchni 1,03 ha we wschodniej i południowej jego części dominują zbiorowiska leśne, głównie zespół grądu subkontynentalnego. W piętrze górnym drzewostanu przeważa dąb szypułkowy z domieszką grabu, sosny oraz sztucznie wprowadzonego dębu czerwonego bądź – często występującej w okolicach ruin fortów byłej Twierdzy Przemyśl – robinii akacjowej. W runie występują: zawilec gajowy, turzyca orzęsiona, przylaszczka szczawik zajęczy, gwiazdnica wielkokwiatowa, perłówka zwisła, bluszcz pospolity, marzanka wonna, gajowiec żółty, sałatnica leśna, kokoryczka wielkokwiatowa i nerecznica samcza.


Wśród zbiorowisk nieleśnych przeważa zbiorowisko łąki świeżej. Zajmuje środkową i północną część rezerwatu (o powierzchni 0,60 ha), obejmując tereny położone na południe od skarpy lessowej. Podstawowym elementem warstwy zielnej są: trzcinnik, wiechlina pospolita, kupkówka zwyczajna, komonica zwyczajna, wyka ptasia, traganek szerokolistny, pszeniec gajowy, jaskier ostry, koniczyna łąkowa, a w miejscach bardziej wilgotnych turzyca bagienna i firletka.W niewielkim oczku wodnym dominuje pałka szerokolistna, znaleźć też można skrzyp bagienny i sit rozpierzchły. Oczko wodne jest miejscem rozrodu dla płazów: traszki zwyczajnej, żaby moczarowej, wodnej i trawnej oraz ropuchy szarej i rzekotki drzewnej.

Na terenie rezerwatu stwierdzono liczne gatunki owadów: chrabąszcza majowego, pszczoły miodnej, trzmiela ziemnego, szerszenia, mrówki rudnicy, pazia królowej, rusałki (pawik, admirał, osetnik, pokrzywnik, ceik), kraśnika sześcioplamnego, zmrocznika wilczomlecznego i fruczaka gołąbka.Teren rezerwatu zamieszkuje w okresie lęgowym 40 gatunków ptaków. Za szczególnie cenne oprócz żołny uznano: krętogłowa, gąsiorka i pokrzewkę jarzębatą. Jest to też miejsce bytowania 8 gatunków ssaków: wiewiórki, myszy zaroślowej, lisa, sarny, dzika, jeża, gronostaja i łasicy. Gady reprezentowane są przez 3 gatunki: zaskrońca zwyczajnego, padalca oraz jaszczurkę zwinkę.
 
Gatunki łakowe, fot....
Przylaszczka, fot....
Rusałka ceik, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo