Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wilcze

WILCZE

Utworzony został w roku 1997, na powierzchni 342,33 ha w obrębie trzech wsi: Kąkolówka, Białka i Lecka w gminie Błażowa, w powiecie rzeszowskim. Położony jest na terenie Hyżnieńsko-Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Wilcze (510 m n.p.m.), zwane przez miejscową ludność Patrią, to góra wznosząca się nad doliną rzeki Gwoźnica. Na północnym stoku utworzono rezerwat chroniący drzewostany jodłowe z dużym udziałem buka. Lasy jodłowe (najstarsze okazy jodeł liczą około 150 lat) tworzą w przewadze zespół żyznej buczyny karpackiej w dwóch formach wysokościowych – podgórskiej i reglowej, z dynamicznie odnawiającą się jodłą. Osobliwością rezerwatu jest występowanie kilku płatów wyżynnego jodłowego boru mieszanego buczyny karpackiej, nadrzecznej olszyny górskiej oraz bagiennej olszyny górskiej.
 
Bogactwo florystyczne wyraża się obecnością 308 gatunków roślin (19 gatunków drzew, 23 krzewów i krzewinek oraz 266 gatunków roślin zielnych), w tym 21 objętych ochroną gatunkową. Wśród drzew pierwszoplanową rolę odgrywa jodła pospolita, buk zwyczajny oraz sosna zwyczajna. Z krzewów najczęściej są spotykane bez czarny i leszczyna. Do najpospolitszych roślin należą: żywiec gruczołowaty, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, gajowiec żółty, przytulia wonna, szczególnie licznie rosnący czosnek niedźwiedzi, który podczas kwitnienia, na przełomie kwietnia i maja, tworzy piękne białe kobierce. Ponad 10% gatunków w rezerwacie (32) to taksony górskie m.in.: nerecznica szerokolistna, przetacznik górski, tojeść gajowa, paprotnik kolczysty, paprotnik Brauna, lepiężnik biały, szałwia lepka, miesiącznica trwała, omieg górski i starzec gajowy. Z roślin chronionych do rodziny storczykowatych należą: storczyk plamisty oraz kruszczyk siny. Rezerwat stanowi ostoję bogatej fauny charakterystycznej dla piętra pogórza Karpat, to przede wszystkim fauna leśna, obfitująca w typowe gatunki puszczańskie. Bytują tu: jeleń, sarna, dzik, borsuk, lis, zając, jeż, kret, łasica i kuna leśna.

W 1997 roku wyznaczono ostoje ptaków na terenie dzisiejszego województwa podkarpackiego. Jedno z nich – ostoja nr 10 – obejmuje obszar rezerwatu „Wilcze”. Występuje tu kilka rzadkich gatunków lęgowych, m.in.: częsty na terenie ostoi puszczyk uralski i dzięcioł białogrzbiety, bocian czarny, orlik krzykliwy, gil, krzyżodziób świerkowy, zniczek i paszkot.

Z płazów zanotowano: traszki karpackie, salamandry plamiste, kumaki górskie, rzekotki drzewne i ropuchy. Z gadów występują: jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny i zaskroniec.
 
Gajowiec żółty, fot....
Szczawik zajęczy, fot....
Puszczyk uralski, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo