Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Konkurs pn. "Metody ochrony obszarów chronionych w XXI wieku"

21-05-2014

     W marcu 2014 r. ogłoszono i rozstrzygnięto pierwszy z konkursów, pn. „Metody ochrony obszarów chronionych w XXI wieku”. Przedmiotem konkursu było stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej Programu Natura 2000, idei korytarzy migracyjnych, ochrony przyrody, wpływu działań antropogenicznych na środowisko naturalne oraz współpraca międzynarodowej na rzecz obszarów chronionych. Konkurs adresowany był do uczniów gimnazjów z województwa podkarpackiego. Nadesłano kilkadziesiąt prezentacji z różnych szkół. Prace zostały ocenione przez komisję w skład której weszli przedstawiciele Instytucji Realizującej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Magurskiego Parku Narodowego oraz Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Główną nagrodą była terenowa wizyta studyjna w Beskidzie Niskim (teren Magurskiego Parku Narodowego). Dodatkowo autorzy zwycięskich prac otrzymali materiały promujące projekt.

 


In March 2014 the first competition entitled "Methods of preserving protected areas in the 21st century" was announced and decided. The subject of the competition was to create a multimedia presentation concerning Natura 2000, idea of migration corridors, nature protection, impact of anthropogenic activities on the natural environment, as well as international cooperation for protected areas. The Competition was addressed to students of junior high schools from the Podkarpackie Province. A few dozen presentations were sent from different schools. Works were evaluated by a committee consisting of representatives of the Implementing Institution, the Regional Directorate of State Forests, the Bieszczady National Park, the Magura National Park and the Carpathian Landscape Park Complex. The main prize was a field study visit in the Low Beskids (the area of the Magura National Park). Additionally, the authors of the winning works received materials promoting the project. 

 

wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo