Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywy ekologiczne związane z problematyką korytarzy migracyjnych zwierząt

02-01-2017

     We wrześniu 2016 r. ogłoszono ostatni konkurs, którego przedmiotem było opracowanie edukacyjnej inicjatywy ekologicznej nawiązującej do problematyki korytarzy migracyjnych. Poprzez inicjatywę ekologiczną rozumiano zespół spójnych, zaplanowanych działań służących pobudzaniu aktywności społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju. Celem konkursu była popularyzacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem i ochroną korytarzy migracyjnych, poszerzenie wiedzy z zakresu korytarzy migracyjnych, zwiększenie zainteresowania tematyką korytarzy migracyjnych, ukształtowania poglądów i przekonania dotyczącego konieczności wyznaczania i ochrony korytarzy migracyjnych zwierząt, propagowanie działań proekologicznych, kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących konieczności ochrony piękna przyrody oraz właściwych postaw wobec przejawów jej niszczenia. Konkurs adresowano do osób indywidualnych, grupy nieformalnych, organizacji pozarządowe i instytucje publiczne z województwa podkarpackiego. Do konkursu mogły zostać zgłoszone jedynie edukacyjne inicjatywy ekologiczne, które będą realizowane na terenie województwa. Inicjatywy mogły obejmować: spotkania informacyjne, warsztaty, opracowanie materiałów dydaktycznych wykorzystywanych do popularyzowania wiedzy na temat korytarzy migracyjnych, organizację zajęć dla dzieci w terenie, konkursy dla dzieci i młodzieży. Nagrodę stanowiło sfinansowanie przez Instytucję Realizującą nagrodzonego przedsięwzięcia. Uczestnikom konkursu nie przekazywano jednak środków finansowych. W ramach konkursu zrealizowano pięć inicjatyw.


  1. „PTAKI I ICH ŻYCIE” – EDUKACYJNE ASPEKTY OCHRONY KORYTARZY MIGRACYJNYCH
  2. "ZWIERZĘTA PODKARPACIA – KTO IM MOŻE POMÓC W WĘDRÓWKACH?”
  3. „WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST ZWIERZĘCIA” – EDUKACYJNE ASPEKTY OCHRONY KORYTARZY MIGRACYJNYCH
  4. „NA TROPIE PRZYRODY”
  5. "ZWIERZĘTA PODKARPACIA – KTO IM MOŻE POMÓC W WĘDRÓWKACH?”


     Łącznie w spotkaniach organizowanych w nagrodzonych inicjatywach wzięło udział łącznie 612 osób (Zgłobień - 208 osoby, Jasionka - 50 osób, Budy Głogowskie - 98 osób, Głogów Małopolski – 136, Lubaczów - 120 osób).

 

 

The last competition was announced in September 2016. Its subject was to prepare an educational ecological initiative referring to the issue of migration corridors. The ecological initiative was understood as a set of consistent, planned activities stimulating the activity of local communities for the purpose of sustainable development. The purpose of the competition was promoting issues related to functioning and protection of migration corridors, enhancing knowledge about migration corridors, increasing interest in the subject of migration corridors, shaping views and beliefs concerning the need to set and protect animal migration corridors, popularisation of environmentally friendly activities, shaping views and beliefs concerning the need to protect the beauty of nature and relevant attitudes towards symptoms of its destruction. The competition was addressed to individual persons, informal groups, non-governmental organisations and public institutions from the Podkarpackie Province. Educational ecological initiatives may be submitted only if they are implemented in the Province. Initiatives could include: informational meetings, workshops, preparation of didactic materials used for popularisation of knowledge about migration corridors, organisation of field classes for children, competitions for children and teenagers. The award was financed by the Implementing Institution of the winning project. Participants of the competition did not receive, however, financial resources. Five initiatives were implemented as part of the competition.

 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo