Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywa ekologiczna pn. „PTAKI I ICH ŻYCIE” – EDUKACYJNE ASPEKTY OCHRONY KORYTARZY MIGRACYJNYCH

03-01-2017

     Inicjatywa została zrealizowana w dniach 14-16 grudnia 2016 r. przez Muzeum Kresów w Lubaczowie (powiat lubaczowski). Zorganizowano zajęcia w terenie dla młodzieży w Nadleśnictwie Lubaczów popularyzujące wiedzę na temat korytarzy migracyjnych pn. „Na zielonym szlaku”. Prowadzący zajęcia leśnik przybliżył uczestnikom informacje o gatunkach żyjących tu ptaków, ich zwyczajach oraz wędrówkach i trasach ich migracji. Następnie przeprowadzony został konkurs fotograficzny „Ptak w obiektywie”. 15 grudnia odbyły się zajęcia w terenie pn. „Skrzydlate fascynacje”. Prowadzący zajęcia przedstawił zagadnienia ptasich migracji. Zajęcia w terenie uzupełnione zostały multimedialną projekcją filmów i nagrań głosów ptaków, która odbyła się w sali w Muzeum. 16 grudnia przeprowadzona została akcji terenowa dla młodzieży „Budka nie tylko dla ludka”, w ramach której umieszczono na drzewach budki lęgowe oraz karmniki dla ptaków. Również 16 grudnia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, wręczono nagrody i wyróżnienia laureatom, otwarta została także wystawa nagrodzonych fotografii. Uroczystej gali wręczania nagród i wyróżnień towarzyszył wykład Małgorzaty Kolczak, specjalisty ds. ochrony lasu i edukacji leśnej Nadleśnictwa Lubaczów. W toku spotkania poruszono wiele zagadnień, między innymi dotyczących udzielania właściwej pomocy dzikiemu ptactwu, dokarmiania i innych. Dzięki realizowanej inicjatywie podjęto szereg działań wpływających na właściwe postawy i świadomość ekologiczną mieszkańców Lubaczowa i regionu w zakresie korytarzy migracyjnych zwierząt.

 

 

 

"BIRDS AND THEIR LIFE" – EDUCATIONAL ASPECTS OF PROTECTION OF MIGRATION CORRIDORS

The initiative was implemented on 14-16 December 2016 by the Museum of Kresy in Lubaczów (the Lubaczów District). Field classes for teenagers were organised in the Forest Inspectorate of Lubaczów, popularising knowledge about migration corridors, entitled "On the green trail." A forester conducting the classes provides participants with information on local bird species, their habits, migrations and migration routes. Then the photo contest "A bird in focus" was carried out. On 15 December field classes entitled "Winged fascinations" were carried out. A person conducting classes presented the issues of bird migrations. Field classes were supplemented by a multimedia screening of films and recordings of voices of birds, organised in a room in the Museum. On 16 December was conducted a field action for teenagers entitled “Budka nie tylko dla dudka”("A house fit not only for a dwarf"), as part of which breeding shelters and bird feeders were placed on trees. On 16 December the results of photography contest were officially announced, awards were presented and an exhibition of winning photographs was opened. A formal award ceremony was accompanied by a lecture of Małgorzata Kolczak, a specialist for forest protection and forest education of the Forest Inspectorate of Lubaczów. Many issues were discussed in the course of meetings, among others, concerning helping wild birds, their feeding, etc. As a result of the initiative a number of activities was implemented influencing proper attitudes and ecological awareness of inhabitants of Lubaczów and the region with regard to animal migration corridors.

 
Budka nie tylko dla dudka,...
Budka nie tylko dla dudka,...
Budka nie tylko dla dudka,...
Skrzydlate fascynacje - akcja...
Na zielonym szlaku -...
Na zielonym szlaku -...
Uroczyste rozstrzygnięcie...
Otwarcie wystawy...
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo