Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywa ekologiczna pn. "ZWIERZĘTA PODKARPACIA – KTO IM MOŻE POMÓC W WĘDRÓWKACH?”

12-01-2017

     Inicjatywa została zrealizowana w dniach 28 listopada - 20 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Budach Głogowskich (powiat rzeszowski, gmina Głogów Małopolski). Jako wprowadzenie w tematykę korytarzy migracyjnych przeprowadzono na kilku lekcjach pogadankę o roli korytarzy migracyjnych z wykorzystaniem pomocy edukacyjnych przygotowanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia” (scenariusze lekcji).  13 grudnia odbyły się  dla młodzieży zajęcia w terenie popularyzujące wiedzę na temat korytarzy migracyjnych na ścieżce edukacyjnej w Świerzowej Ruskiej oraz w Muzeum Przyrodniczym Magurskiego Parku Narodowego. Młodzież rozpoznawała ślady dzikich zwierząt na śniegu, obserwowała drzewa owocowe posadzone w celu ochrony starych odmian jabłoni, które odwiedzają migrujące zwierzęta. Zorganizowany został także konkurs plastyczny na temat „Zwierzęta Podkarpacia – kto im może pomóc w wędrówkach?”, na który wpłynęło 27 prac.  Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa pokonkursowa odbyły się 19 grudnia. Laureatom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci materiałów promocyjnych przekazanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Dodatkowo w szkole przeprowadzone zostały zajęcia Klubu Ekologicznego LOP z wykorzystaniem filmów o tematyce korytarzy migracyjnych. W realizacji inicjatywy wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Budach Głogowskich. O projekcie poinformowano informowano również w czasie spotkań z rodzicami. Na temat projektu ukazały się informacje na stronie internetowej szkoły.

 

 

"ANIMALS OF PODKARPACIE – WHO CAN HELP THEM DURING MIGRATIONS?" 

The initiative was implemented on 28 November - 20 December 2016 in the School Complex in Budy Głogowskie (the Rzeszów District, the Głogów Małopolski Commune). The issue of migration corridors was introduced by a talk conducted on several classes concerning the role of migration corridors, involving educational resources prepared by the "Pro Carpathia" Association (scenarios of classes). On 13 December field classes for teenagers took place, popularising knowledge about migration corridors on an educational path in Świerzowa Ruska and in the Natural Museum of the Magura National Park. Teenagers recognised wildlife tracks in the snow, observed fruit trees planted in order to protect old varieties of apple tree which are visited by migrating animals. An art contest was also organised entitled "Animals of Podkarpacie – who can help them during migrations?", to which 27 works were submitted.  A formal conclusion of the competition and a post-contest exhibition took place on 19 December. Winners were presented with commemorative diplomas and awards in the form of promotional materials provided by the "Pro Carpathia" Association. Additionally, the school saw the conduct of field classes of the Ecological Club of Environment Protection League, involving films concerning the issue of migration corridors. Students of the School Complex in Budy Głogowskie participated in the implementation of the initiative. Information on the project was also provided during meetings with parents. Information on the project was also made available on the school's website.

 

 

Uczestnicy konkursu...
Nagrodzona praca
Nagrodzona praca
Wycieczka terenowa do...
Wycieczka terenowa do...
Młodzież w Ośrodku...
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo