Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywa ekologiczna pn. „WĘDRÓWKĄ ŻYCIE JEST ZWIERZĘCIA” – EDUKACYJNE ASPEKTY OCHRONY KORYTARZY MIGRACYJNYCH

06-02-2017

     Inicjatywa została zrealizowana w dniach 8-22 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej w Zgłobniu (powiat rzeszowski, gmina Boguchwała). W dniu 15 grudnia odbyły się dla młodzieży zajęcia w terenie w rezerwacie „Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej popularyzujące wiedzę na temat korytarzy migracyjnych.  W „Domu Myśliwego” wysłuchano wystawienia leśniczego na temat migracji zwierząt leśnych. Następnie podczas zajęć poglądowych w lesie uczniowie rozpoznawali na śniegu tropy zwierząt oraz dokumentowali je fotograficznie. Uczniowie kl. IV-VI opracowali prezentacje multimedialne na temat znaczenia migracji zwierząt. Opracowując prezentacje, uczniowie dowiedzieli się m.in. jakie są rodzaje migracji zwierząt, co jest ich przyczyną oraz które zwierzęta w nich uczestniczą. Wybrane prezentacje uczniów zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły. W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 18 prac, pięć z nich zostało nagrodzonych. Po rozstrzygnięciu konkursu opublikowano nagrodzone prace na stronie internetowej szkoły. Uczniowie, którzy wykonali budki dla ptaków otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zgodnie z założeniem ogólnym konkursu, budki dla ptaków przekazano do rezerwatu „ Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej. Dodatkowo nauczyciele - wychowawcy w klasach I-III (4 oddziały) oraz nauczyciel przyrody w klasach IV-VI (3 oddziały) opracowali scenariusze i przeprowadzili cykl lekcji poświęconych tematyce migracji zwierząt.

     W celu pomocy zwierzętom leśnym w przetrwaniu okresu zimy, została zorganizowana w szkole akcja zbiórki karmy (nasiona zbóż). Zebrano łącznie 300 kg ziaren zbóż. Zebrana karma została przekazana na rzecz Koła Łowieckiego „Rogacz” w Niechobrzu. Poprzez działania informacyjno - praktyczne wyjaśniono uczniom potrzebę ochrony korytarzy migracyjnych zwierząt.  

 


"TO LIVE IS TO WANDER" – EDUCATIONAL ASPECTS OF PROTECTION OF MIGRATION CORRIDORS

The initiative was implemented on 8-22 December 2016 in the Primary School in Zgłobień (the Rzeszów District, the Boguchwała Commune). On 15 December field classes for teenagers were organised in the "Wielki Las" Reserve in Wola Zgłobieńska, popularising knowledge about migration corridors.  A forester's presentation was heard in "the Hunter's House" concerning migration of forest animals. Then, during classes organised in the forest, students recognised animal trails in the snow and documented them photographically. Students from grades IV-VI prepared multimedia presentations about the importance of animal migration. When preparing presentations, students learned, among others, what the types of animal migrations are, what causes them and which animals participate in them. Selected presentations of students were published on the school's website. 18 works were submitted to the announced competition, five of which was awarded. After presenting the results of the competition winning works were published on the school's website. Students who made birdhouses received diplomas and material prizes. In accordance with the general assumption of competition, birdhouses were delivered to the "Wielki Las" Reserve in Wola Zgłobieńska. Additionally, teachers-tutors in classes I-III (4 branches) and a science teacher in grades IV-VI (3 branches) prepared scenarios and carried out a cycle of lessons devoted to animal migration. In order to help forest animals survive the winter period, a collection of food (seeds of cereals) was organised in the school. In total, 300 kg of grains was collected. The collected food was delivered to the "Rogacz" Hunting Circle in Niechobrz. The need to protect animal migration corridors was explained to students through information-practical actions.  

 

Lekcja z dziećmi
Dzieci z nagrodami
Zajęcia terenowe w Woli...
Zajęcia terenowe w Woli...
Uczestnicy zajęć terenowych w...
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo