Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Konkursy ekologiczne/Ecological competitions

Inicjatywa ekologiczna „ZWIERZĘTA PODKARPACIA – KTO IM MOŻE POMÓC W WĘDRÓWKACH?”

06-02-2017

     Inicjatywa została zrealizowana w dniach 2-20 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim (powiat rzeszowski). Jako wprowadzenie w tematykę roli i znaczenia korytarzy migracyjnych na kilku lekcjach zorganizowano pogadanki na ten temat, wykorzystując scenariusze lekcji opracowane przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. 8 grudnia odbyły się zajęcia terenowe na temat korytarzy migracyjnych w Muzeum Przyrodniczym Magurskiego Parku Narodowego. Połączono je z prelekcją przewodnika w terenie podczas wędrówki ścieżką edukacyjną w Świerzowej Ruskiej. Uczestnicy zajęć zapoznali się z metodą bioindykacji skażenia powietrza za pomocą skali porostowej, rozpoznawali ślady dzikich zwierząt na śniegu.  W grudniu zorganizowany został także konkurs plastyczny pn. „Zwierzęta Podkarpacia – to im może pomóc w wędrówkach?”, na który wpłynęło 53 prac. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa pokonkursowa odbyły się 22 grudnia. Laureatom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy oraz nagrody w postaci materiałów promocyjnych przekazanych przez Stowarzyszenie „Pro Carpathia”. Dodatkowo w szkole przeprowadzone zostały zajęcia Klubu Ekologicznego LOP z wykorzystaniem filmów dotyczących korytarzy migracyjnych. W realizacji inicjatywy wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim. O projekcie informowano w czasie spotkań z rodzicami oraz za pośrednictwem strony internetowej. 

 

 

"ANIMALS OF PODKARPACIE – WHO CAN HELP THEM DURING MIGRATIONS?" 

The initiative was implemented on 2-20 December 2016 in the School Complex in Głogów Małopolski (the Rzeszów District). The subject of the role and importance of migration corridors was introduced as part of talks organised on this subject on several classes, using scenarios of classes prepared by the "Pro Carpathia" Association. On 8 December field classes concerning migration corridors were held the Natural Museum in the Magura National Park. They were combined with a field lecture given by the guide while wandering the educational route in Świerzowa Ruska. Participants of classes became familiar with a method of air pollution bioindication by means of lichen scale, recognised wild animal tracks in the snow.  In December an art contest was also organised, entitled "Animals of Podkarpacie – what may help them in migrations?" to which 53 works were submitted. A formal decision of the competition and a post-contest exhibition took place on 22 December. Winners were presented with commemorative diplomas and awards in the form of promotional materials provided by the "Pro Carpathia" Association. Additionally, classes of the Ecological Club of Environment Protection League were conducted in the school with the use of videos concerning migration corridors. Students of the School Complex in Głogów Małopolski participated in the implementation of initiatives. Information on the project was communicated during meetings with parents and via the website. 

 

Zajęcia z dziećmi na...
Nagrodzeni uczniowie
Zajęcia terenowe w Magurskim...
Zajęcia terenowe w Magurskim...
Zajęcia terenowe w Magurskim...
Zajęcia terenowe w Magurskim...
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo