Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Seminaria i szkolenia/Information seminars and trainings

Szkolenie pn. "Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym" w BdPN

30-06-2016

   22 czerwca 2016 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Bieszczadzkiego Parku Narodowego zorganizowano spotkanie pn. „Korytarze ekologiczne w planowaniu przestrzennym”. Zaprezentowano 10 wystąpień, poświęconych m.in. idei projektu (Stowarzyszenie „Pro Carpathia”), prezentacji mapy wynikowej projektu (prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Muzeum i Instytut Zoologii PAN), prezentacji stanu zawansowania prac projektowych (Partnerzy projektu), rozmieszczeniu przestrzennemu populacji żubrów względem zabudowy w Bieszczadach – (prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, dr Aleksandra Wołoszyn-Gałęza, Muzeum i Instytut Zoologii PAN), ekologicznym podstawom wyznaczania korytarzy migracyjnych (mgr Marcin Górny, Instytut Badania Ssaków PAN Białowieża), zagrożeniom dla ciągłości populacji dużych drapieżników (dr hab. Roman Gula, Muzeum i Instytut Zoologii PAN), wykorzystaniu przestrzeni przez orlika krzykliwego w Karpatach (mgr Damian Nowak, Magurski Park Narodowy), planowaniu przestrzennemu w kontekście ochrony korytarzy ekologicznych (mgr Anita Bernatek-Jakiel, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Zaprezentowano również walory przyrodnicze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie” (diaporama).

   Zaproszenia przesłano do 11 powiatów (gorlicki, leski, strzyżowski, bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jasielski, krośnieński, przemyski, sanocki) i 57 gmin leżących w granicach opracowania. W warsztatach wzięło udział 39 osób.

 
 
 
On 22 June 2016 in the Research-Education Centre of the Bieszczady National Park a meeting was organised entitled "Ecological corridors in spatial planning." 10 speeches were given devoted to, among others, the idea of the project (the "Pro Carpathia" Association), presentation of map resulting from the project (prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, PhD, the Museum and the Institute of Zoology of PAN), presentation of the state of progress of design works (the Project Partners), spatial distribution of the population of wisents in relation to the development in the Bieszczady Mountains – (prof. dr hab. Kajetan Perzanowski, Maciej Januszczak, PhD, Aleksander Wołoszyn-Gałęza, PhD, the Museum and the Institute of Zoology of PAN), ecological basics for setting migration corridors (Marcin Górny, MSc, the Mammal Research Institute of PAN in Białowieża), threats to the continuity of population of large predators (dr hab. Roman Gula, the Museum and the Institute of Zoology, PAN), the use of space by lesser spotted eagle in the Carpathian Mountains (Damian Nowak, MSc, the Magura National Park), spatial planning in the context of protection of ecological corridors (Anita Bernatek-Jakiel, MSc, the Institute of Geography and Spatial Development of the Jagiellonian University). The natural values of the East Carpathian Biosphere Reserve" (diaporama) were also presented. Invitations were sent to 11 districts (Gorlice, Lesko, Strzyżów, Bieszczady, Brzozów, Dębice, Jasielsk, Krosno, Przemyśl and Sanok Districts) and 57 communes under this project. 39 persons took part in workshops.
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo