Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O Projekcie

O Projekcie

 

Projekt „Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia” - I nabór

Projekt "Inicjatywy dla Zielonego Podkarpacia" - II nabór

 

Okres realizacji Projektu: październik 2015 - wrzesień 2016 (I nabór)

                                            październik 2016 - wrzesień 2017 (II nabór)

 

Instytucja realizująca Projekt: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

 

Obszar realizacji Projektu: województwo podkarpackie (13 gmin - I nabór; 11 gmin - II nabór)

 

Liczba Inicjatyw: 19 (I nabór)

                              14 (II nabór)

 

W Projekcie udział biorą 4 organizacje pozarządowe oraz 12 grup nieformalych złożonych z osób fizycznych

 

Zaplanowane inicjatywy odpowiadają potrzebie rozwoju aktywności lokalnej społeczności oraz wzmocnienia ich zaangażowania w podnoszenie świadomości ekologicznej. Ich realizacja będzie się przyczyniać do podniesienia świadomości ekologicznej lokalnej społeczności.

Zgłoszone inicjatywy są różnorodne jeśli chodzi o zwój zakres dotykają wiele obszarów tematycznych w tym:

 

  • czynna ochrona ekosystemów i występujących w nich siedlisk i gatunków,
  • lokalny monitoring przyrodniczy (tylko I nabór),
  • budowa i modernizacja małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej,
  • zakładanie, odtwarzanie i pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
  • rozwój ogrodów/parków miejskich o znaczeniu przyrodniczym,
  • modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (tylko I nabór)
  • ograniczenie antropopresji w obiektach użyteczności

 

Inicjatywy mają na celu edukację ekologiczną, poprawę środowiska naturalnego, zwiększenie świadomości ekologicznej oraz angażowanie społeczności w działania na poziomie lokalnym na rzecz zrównoważonego rozwoju. Dla wszystkich inicjatyw uzyskano poparcie lokalnych władz samorządowych oraz zgodę właścicieli gruntu. Jeśli dotyczyło, uzyskano również zgodę Konserwatora Zabytków oraz opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo