Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

O projekcie

 

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozwój turystyki zrównoważonej w obszarach chronionego krajobrazu Karpat
Sustainable tourism development in nature protected areas of the Carpathians
 
NR PROJEKTU: PBU2/0849/18

 

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE
- PWT PL-BY-UA 2014-2020: PLBU.01.02.00-UA-0849/19-00
- NIW-CRSO: 7/PROO/1b/2020


PARTNER WIODĄCY - LB:  Національний природний парк "Сколівські Бескиди" (National Natural Park "Skolivski Beskydy")
 
PARTNERZY PROJEKTU:
1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia”
(Association for Development and Promotion of Podkarpacie "Pro Carpathia")
2. Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна"
(Association of self-governments "Euroregion Carpathians - Ukraine")

OKRES REALIZACJI: 20.12.2019 – 19.06.2021 r.
 
WARTOŚĆ PROJEKTU: 66 660,00 €

Національний природний парк "Сколівські Бескиди" - 18 790,00 EUR
Асоціація органів місцевого самоврядування "Єврорегіон Карпати - Україна" - 19 660,00 EUR
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia “Pro Carpathia” - 28 210,00 EUR
 
DOFINANSOWANIE Z UE: 90%
DOFINANSOWANIE Z NIW-CRSO: 
11 740,76 PLN

CEL OGÓLNY PROJEKTU:
Zachowanie i promocja obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach poprzez rozwój zrównoważonej turystyki

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:
1. Stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu
2. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej na obszarach chronionego krajobrazu
3. Podnoszenie kompetencji personelu w zakresie rekreacji na obszarach chronionego krajobrazu i budowanie świadomości nt. ochrony środowiska

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

pogranicze polsko-ukraińskie (województwo podkarpackie, obwód lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski)

OPIS PROJEKTU:
Głównym wyzwaniem dla ochrony przyrody obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego jako ekosystemu Karpat jest poszukiwanie długoterminowych rozwiązań efektywnego wykorzystania jego potencjału przyrodniczego z uwzględnieniem środowiska, społeczeństwa i kultury i ekonomii. Z jednej strony tereny parków narodowych wymagają inwestycji w celu rozwoju rekreacji i infrastruktury, a z drugiej strony, rosnąca presja człowieka spowodowana rosnącym natężeniem ruchu turystycznego może być bardzo szkodliwa dla obszarów chronionego krajobrazu w Karpatach. Zatem rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu opierać się musi na koncepcji zrównoważonego rozwoju - równowagi potrzeb turystów odwiedzających centra turystyczne i zachowanie środowiska naturalnego. Ten projekt ma na celu zachowanie i promocję przyrody obszarów chronionego krajobrazu Karpat poprzez rozwój zrównoważonej turystyki. Zostanie to osiągnięte za pomocą następujących działań transgranicznych:
- wizyta studyjna dla pracowników ukraińskich parków narodowych w parkach narodowych w Polsce;
- konferencja transgraniczna „Nowoczesne rozwiązania dla rozwój turystyki aktywnej na obszarach chronionego krajobrazu”;
- stworzenie transgranicznej koncepcji rozwoju turystyki aktywnej w parkach narodowych, które staną się bazą do dalszej współpracy w zakresie promocji i zachowania dziedzictwa przyrodniczego;
- rozwój infrastruktury rekreacyjnej w pilotażu w parku narodowym „Beskidy Skolskie” mającej na celu zapobieganie niekontrolowanemu i negatywnemu wpływowi zwiedzających na środowisko;
- promocję zrównoważonej turystyki na obszarach chronionego krajobrazu w mediach on-line i offline.
 
Biuro Projektu:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 oraz przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Niniejsza podstrona internetowa została stworzona przy pomocy finansowej Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Odpowiedzialność za jej zawartość leży wyłącznie po stronie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA
i nie może być w żadnym przypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.

 

  

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo