Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Obszary chronionego krajobrazu

Spośród terenów objętych ochroną w województwie podkarpackim największą powierzchnię zajmują obszary chronionego krajobrazu. Obejmują terenyatrakcyjne krajobrazowo o zróżnicowanych ekosystemach (często przeobrażonych w wyniku gospodarki człowieka) zapewniając zachowanie stanu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym.

 
Obszary chronionego krajobrazu spełniają rozmaite funkcje. Są m.in. otulinami dla parków narodowych i krajobrazowych, stanowią korytarze ekologiczne. Zaspokajają także potrzeby związane z turystyką i wypoczynkiem. Status obszarów chronionego krajobrazu nadano terenom, które wyróżniają się specyficznymi, charakterystycznymi dla danego mezoregionu cechami krajobrazu. Uwzględniono przy tym stopień przekształcenia terenu oraz zmienność i różnorodność siedliskową. Obszar chronionego krajobrazu tworzony jest na mocy rozporządzenia wojewody (lub rady gminy) i uwzględniany przy opracowywaniu planów przestrzennego zagospodarowania. Charakter gospodarki prowadzonej na obszarach chronionego krajobrazu uzależniony jest od pełnionych przezeń funkcji.

 

STRZYŻOWSKO – SĘDZISZOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Powierzchnia: 14 336 ha
Znajduje się na terenie gmin: Sędziszów Małopolski, Wielopole Skrzyńskie, Iwierzyce, Czudec, Boguchwała, Strzyżów.
 
Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Pogórza Strzyżowskiego Krajobraz ma charakter rolniczy.Cechą charakterystyczną jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz strefy przejściowej do pokryw fliszowych w części południowej. Dominują tu grądy a w obniżeniach buczyna karpacka i łęgi podgórskie wzdłuż potoków. Spotyka tu się łąki wilgotne z ostrożeniem oraz rajgrasem wyniosłym. Z gatunków chronionych występują: lepięznik biały, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek wilczełyko. Z interesujących ptaków spotyka się: bociana czarnego, jarząbka, dzięcioła średniego, słowika szarego, kruka, grubodzioba, i in.

 

 ROZTOCZAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 31 236 ha
Znajduje się na terenie gmin: Tomaszów Lubelski (gmina wiejska), Narol, Susiec, Cieszanów, Obsza, Bełżec, Horyniec-Zdrój, Lubycza Królewska, Lubaczów (gmina wiejska)
 
Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar północno-wschodniej części województwa podkarpackiego. Powierzchnia ogólna wynosi 31575 ha. Spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cenny element flory przedstawiają zbiorowiska leśne. Wielki Las występujący w okolicach Tyniec zawiera piękne okazy jodły. Jednym z bardziej interesujących zbiorowisk leśnych otuliny jest drzewostan jodłowy o cechach lasu naturalnego w Kadłubiskach. Spotkać tu można rzadkie gatunki ptaków i zwierząt. Są to perkoz rdzawoszyi występujący na stawach w Rudzie Różanieckiej i Lublińcu Nowym oraz puchacz w okolicy Rudy Różanieckiej. Na granicy obszaru położony jest Horyniec - jedyna miejscowość uzdrowiskowa w województwie. Posiada on lecznicze wody siarczkowe i jedne z lepszych w Europie borowiny.

 

MIELECKO – KOLBUSZOWSKO – GŁOGOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 49 706 ha
Znajduje się na terenie gmin: Cmolas, Tuszów Narodowy, Mielec (gmina miejska), Przecław, Kolbuszowa, Baranów Sandomierski, Głogów Małopolski, Niwiska, Sędziszów Małopolski, Majdan Królewski, Ostrów, Padew Narodowa, Świlcza, Mielec (gmina wiejska)
 
Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobrazie rolniczo-leśnym.Występuje tu duża różnorodność środowisk - od piaszczystych wydm do bagien torfowisk i wód. Rosną tu bory sosnowe i mieszane, lasy mieszane, olsy, łęgi, kwasne łąki, szuwary oczeretowe, mannowe, zbiorowiska wydmowe, ziołoroślowe, trzęślicowe, łąki ostrożeniowe i rajgrasowe.

 

PRZEMYSKO – DYNOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 48 475 ha

Znajduje się na terenie gmin: Błażowa, Pruchnik, Roźwienica, Żurawica, Fredropol, Hyżne, Bircza, Dubiecko, Dydnia, Kańczuga, Tyrawa Wołoska, Przemyśl, Jawornik Polski, Krasiczyn, Dynów (gmina miejska), Ustrzyki Dolne, Dynów (gmina wiejska), Sanok (gmina wiejska), Krzywcza, Markowa, Nozdrzec, Rokietnica

 

Przemysko - Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje środkowo-zachodnią część województwa podkarpackiego o łącznej powierzchni 47346 ha. Obszar ten ma charakter podgórski z licznymi, niezbyt wysokimi wzgórzami, poprzecinanymi potokami. Najwyższe wzniesienia dochodzą do 430 m n.p.m. Na piękno krajobrazu tego obszaru składa się mozaikowość pól uprawnych z kompleksami lasów, wiele pomników przyrody, doliny meandrujących rzek oraz pamiątki historyczne i walory kulturowe. Najokazalszymi drzewami pomnikowymi są: - 400-letnia lipa i 200-letni dąb w Dynowie, - kilkadziesiąt dębów szypułkowych w parku w Bachórzu, - dąb szypułkowy w Kuźminie, - lipy 200 i 300 letnie w Pruchniku, - 400-letni dąb szypułkowy w Babicach, - 2 dęby szypułkowe w wieku 400 i 450 lat w Wapowicach. Osobliwością geologiczną są formacje solonośne w Komarnicach, Aksmanicach, Dubiecku i Sólcu. Spotkać można rzadkie gatunki zwierząt. Do najciekawszych należą: gronostaj, dzik, kuna leśna; z ptaków występują: jastrząb, myszołów, trzmielojad i bocian czarny, a z gadów żmija zygzakowata.

 

KURYŁOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 14 318 ha

Znajduje się na terenie gmin: Tarnogród, Sieniawa, Biszcza, Kuryłówka, Potok Górny, Adamówka, Leżajsk (gmina wiejska), Krzeszów

 

Kuryłowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży na północno-wschodniej części województwa podkarpackiego i łączy się z Sieniawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Obejmuje fragment Płaskowyżu Tarnogrodzkiego o krajobrazie rolniczym. W lasach wystepują bory mieszane świeże i suche, fragmenty borów mieszanych, zubożałych grądów i łęgi. Nielicznie występują torfowiska niskie oraz łąki trzęślicowe i pastwiska. Wzdłuż dolin rzecznych wystepują łąki świeże z rajgrasem. Z gatunków chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, widłak goździsty, rosiczki, storczyki, podkolan biały, barwinek pospolity.

 

SIENIAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 51 263 ha

Znajduje się na terenie gmin: Tarnogród, Sieniawa, Oleszyce, Kuryłówka, Grodzisko Dolne, Adamówka, Jarosław (gmina wiejska), Leżajsk (gmina wiejska), Stary Dzików, Tryńcza, Jarosław (gmina miejska), Wiązownica

 

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje tereny położone w północnej części województwa podkarpackiego. Ogólna jego powierzchnia wynosi 52 408 ha. Dominują tu Lasy Sieniawskie, będące częścią Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach części wschodniej występują lasy mieszane i bory nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej różnorodności form. Wiodącym gatunkiem w tym zbiorowisku jest sosna pospolita i dąb szypułkowy. W zachodniej części przeważa krajobraz kulturowy z doliną Sanu i Lubaczówki z bardzo ciekawą roślinnością. Występują tu synantropy północnoamerykańskie tj. aster amerykański i wirginijski. Na łąkach koło Sieniawy - kosaciec syberyjski, goździk pyszny, goryczka wąskolistna i pełnik europejski. Fauna ma charakter wybitnie nizinny. Z ssaków można spotkać: łosia, borsuka, kunę leśną, orzesznicę;- z ptaków: gadożera, pszczołojada, kobuza, bociana czarnego, remiza; z płazów: ropuchę zieloną i paskówkę. Ciekawie reprezentuje się obszar pod względem ichtiologicznym. W rzekach występują: dziki karp, sazan, sandacz, sum, sumik karłowaty, wzdręga i ciernik.

 

WSCHODNIOBESKIDZKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Powierzchnia: 99 911 ha

Znajduje się na terenie gmin: Olszanica, Lutowiska, Zagórz, Brzozów, Lesko, Komańcza, Bircza, Sanok (gmina miejska), Dydnia, Solina, Baligród, Dynów (gmina miejska), Ustrzyki Dolne, Dynów (gmina wiejska), Sanok (gmina wiejska), Czarna, Nozdrzec.

 

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje południowo-wschodnie i wschodnie tereny województwa podkarpackiego, należące do Beskidów Wschodnich. Obszar ten stanowi otulinę dla parków krajobrazowych: Gór Słonnych, Ciśniańsko-Wetlińskiego i Doliny Sanu, które z kolei otaczają Bieszczadzki Park Narodowy. Dzięki takiemu układowi obszarów chronionych o zróżnicowanych reżimach ochronnych i odmiennych funkcjach, udało się stworzyć w tym regionie modelowy system obszarów chronionych, w którym najcenniejsze walory parku narodowego są otoczone parkami krajobrazwymi, a te z kolei - najrozleglejszym i najłagodniejszym pod względem reżimu ochronnego - Wschodniobeskidzkim OChK. Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu są bardzo cenne. Beskidy Wschodnie odznaczają się dużą lesistością i względnie małym stopniem przekształcenia antropogenicznego. Na piękno krajobrazu składa się również mozaika pól, łąk i pastwisk wraz z zabudową wsi i miasteczek. Jest to obszar szczególnie atrakcyjny dla turystyki i rekreacji, z czystymi rzekami i strumieniami, ze zdrowymi lasami porastającymi niezbyt wysokie góry. Walory przyrodnicze są związane przede wszystkim z siedliskami buczyn karpackich, obfitujących w gatunki gdzie indziej rzadkie i chronione.

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU BESKIDU NISKIEGO

Powierzchnia: 82 946 ha

Znajduje się na terenie gmin: Dębowiec, Zagórz, Lipinki, Nowy Żmigród, Besko, Sękowa, Miejsce Piastowe, Komańcza, Sanok (gmina miejska), Bukowsko, Zarszyn, Jaśliska, Osiek Jasielski, Krempna, Rymanów, Sanok (gmina wiejska), Dukla, Iwonicz-Zdrój

 

Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego leży w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego. Łączy się z Magurskim Parkiem Narodowym, Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym i Wschodniobeskidzkim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się dużą lesistością i niskim stopniem przekształcenia antropogenicznego. Dominują łagodne pasma zalesionych pasm górskich. Obszar składa się z kompleksu głównego, kompleksu Grab oraz mniejszych kompleksów: Krempna, Olchowiec i Polany.

 

CZARNORZECKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 10 039 ha

Znajduje się na terenie gmin:  Frysztak, Korczyna, Domaradz, Jasienica Rosielna, Brzozów, Krosno, Jedlicze, Wojaszówka, Haczów

 

Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu leży w środkowo-zachodniej części województwa podkarpackiego i stanowi otulinę dla Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, rociągającego się na Pogórzu Dynowskim. Powierzchnia obszaru wynosi 10400 ha. Chroni on przede wszystkim rolniczy krajobraz pogórza.

 

HYŻNIEŃSKO-GWOŹNICKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 24 449 ha

Znajduje się na terenie gmin: Błażowa, Tyczyn, Kańczuga, Jawornik Polski, Domaradz, Chmielnik, Dynów (gmina wiejska), Niebylec, Nozdrzec, Markowa, Lubenia, Hyżne, Łańcut (gmina wiejska)

 

Hyżniańsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje południowo-zachodnią część Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy, buczyna karpacka oraz łęgi w dolinach rzecznych. Z roślin chronionych występują: bluszcz pospolity, podkolan biały, lilia złotogłów, barwinek pospolity, skrzyp olbrzymi. Z interesujących zwierząt należy wymienić ptaki: puchacza, zimorodka, bociana czarnego, remiza, krogulca, z ssaków borsuka, gronostaja, łasicę a z płazów salamandrę plamistą.

 

SOKOŁOWSKO-WILCZOWOLSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 24 276 ha

Znajduje się na terenie gmin:  Dzikowiec, Cmolas, Majdan Królewski, Jeżowe, Bojanów, Raniżów, Głogów Małopolski, Kolbuszowa, Sokołów Małopolski, Kamień

 

Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego o krajobazie rolniczo-leśnym. Występują tu bory mieszane, fragmenty grądów i buczyna karpacka. W zagłębieniach spotyka się olsy i torfowiska wysokie a nad potokami łęgi i szuwary oczeretowo - trzcinowe. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, spłaszczony, goździsty, rosiczka okrągłolistna, podkolan biały, cis pospolity, barwinek pospolity.

 

BRZÓŹNIAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 11 905 ha

Znajduje się na terenie gmin:  Leżajsk (gmina miejska), Nowa Sarzyna, Rakszawa, Żołynia, Leżajsk (gmina wiejska), Sokołów Małopolski

 

Brzóźniański Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje fragment Płaskowyżu Kolbuszowskiego.Dominują tu lasy liściaste (grądowe) i mieszane, spotyka się reliktowe stanowiska lasów bukowo-jodłowych (Piertuska Góra-Julin). W wąwozach rosną niewielkie płaty buczyny karpackiej, ponadto spotyka się niewielkie śródleśne torfowiska wysokie, olsy, łęgi, podmokłe łąki i fragmenty szuwarów. Z roślin chronionych występują tu: wawrzynek wilczełyko, goździk kosmaty i piaskowy, kruszczyk szerokolistny, śnieżyczka przebiśnieg, listera jajowata, widłak torfowy i goździsty, grążel żółty, podkolan biały.

 

ZMYSŁOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 6 310 ha

Znajduje się na terenie gmin:  Grodzisko Dolne, Żołynia, Leżajsk (gmina wiejska), Białobrzegi, Tryńcza

 

Zmysłowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się południowo-wschodniej części Płaskowyżu Kolbuszowskiego i obejmuje fragment doliny Wisłoka. Na tarasach fluwioglacjalnych występują bory sosnowe i mieszane oraz torfowiska i łąki. W starorzeczach rosną łęgi olszowo-jesionowe i wierzbowo-topolowe, wstotyka się także szuwary oczeretowo-trzcinowe i mannowe, ponadto pięlne łąki ostrożeniowe. Występujące tu gatunki chronione to: goździk piaskowy i pyszny, kruszczyk szerokolistny, widłaki, grązel żółty, grzybienie białe, podkolan biały, barwinek pospolity.Krajobraz obszaru ma charkter rolniczy z płatami lasów.

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POGÓRZA CIĘŻKOWICKIEGO 

Powierzchnia: 11 939 ha

Znajduje się na terenie gmin: Skrzyszów, Brzostek, Jodłowa, Brzyska, Ryglice, Pilzno, Kołaczyce

 

Obszar ten wyróżnia się znacznie zróżnicowaną rzeźbą terenu. Dominują tu żyzne lasy bukowe tworzące podgórską formę buczyny karpackiej oraz grądy. Charakterystyczne jest również występowanie wielu gatunków roślin kserotermicznych. Obszar bogaty jest w zabytki kultury materialnej. O wartościach turystycznych świadczy bogata sieć szlaków turystycznych.

 

PRZECŁAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 4 734 ha

Znajduje się na terenie gmin: Dębica (gmina wiejska), Mielec (gmina wiejska), Wadowice Górne, Żyraków, Przecław, Radomyśl Wielki, Czermin

 

Obszar obejmuje Wysoczyznę Radogoszczańską. Część obszaru porośnięta jestl asami (dwa większe kompleksy leśne) w których największy udział ma zbiorowisko boru mieszanego na siedliskach wilgotnych Z roślin chronionych występuje tu konwalia majowa, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity.

 

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POGÓRZA STRZYŻOWSKIEGO

Powierzchnia: 20 004 ha

Znajduje się na terenie gmin: Frysztak, Dębica (gmina wiejska), Ropczyce, Wielopole Skrzyńskie, Brzostek, Pilzno, Dębica (gmina miejska), Kołaczyce

 

Obejmuje mezoregion Pogórza Strzyżowskiego charakteryzujący się dużym urozmaiceniem terenu. Znacznna część obszaru stanowią lasy (36%). Są to zbiorowieska siedlisk żyznych - głównie buczyny i grądy. W północnej cześci obszaru występują płaty muraw kserotermicznych. Występują tu 32 gatunki roślin chronionych.

 

JASTRZĘBSKO-ŻDŻARSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Powierzchnia: 19 329 ha

Znajduje się na terenie gmin: Dębica (gmina wiejska), Tarnów, Skrzyszów, Lisia Góra, Szczucin, Pilzno, Wadowice Górne, Żyraków, Dębica (gmina miejska), Radomyśl Wielki, Czarna, Radgoszcz

 

Obszar obejmuje fragment Wysoczyzny Radgoszczańskiej. Znaczną część obszaru pokrywają kompleksy leśne budowane w północnej części przez zespół grądu oraz sosnowo-dębowego boru mieszanego, a w części południowej przez bory świeże. Do najcenniejszych zbiorowisk roślinnych należą torfowiska przejściowe i bory bagienne, chronione m.in. w rezerwacie "Torfy". Osobliwością florystyczną jest stanowisko pióropusznika strusiego w Podlesiu Machowskim, chronione w rezerwacie "Słotwina". Wysokie wartości przyrodnicze prezentują dwa stawy śródleśne w miejscowościach Lipiny i Machowa.

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo