Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Winna Góra

 WINNA GÓRA

 
Utworzony został w roku 1954, na powierzchni 0,11 ha w granicach administracyjnych miasta Przemyśla.

Niewielki rezerwat położony jest w północnej części Przemyśla, w dzielnicy Winna Góra, na zboczu doliny Sanu, na stoku o wystawie południowo-wschodniej. Różnice wysokości na tym terenie są znaczne, w części północnej i wschodniej znajduje się skarpa, której grzbiet położony jest na wysokości 254–265 m n.p.m.

Na lessowym Przedgórzu Karpackim w okolicy Przemyśla spotyka się dużą koncentrację gatunków kserotermicznych, w sumie ponad 20 gatunków. Roślinność rezerwatu jest jednym z występujących na tym terenie izolowanych fragmentów zbiorowisk stepowych, uwarunkowanych istnieniem szczególnych warunków klimatycznych i glebowych, a głównie silnym nasłonecznieniem i zasobnością podłoża w węglan wapnia.
 
Winna Góra, fot....

Chroni się tutaj naturalne stanowisko – jednego z najbardziej interesujących gatunków kserotermicznych – wiśni karłowatej (zwanej także wisienką stepową), która jako stepowy relikt okresu holoceńskiego osiąga w Polsce północną granicę swojego występowania. Ten ciepłolubny krzew o wysokości do 1,5 m, przedstawiciel elementu pontyjskiego, wytwarza liczne pędy odroślowe, za pomocą których się rozkrzewia. W Polsce występuje bardzo rzadko, rośnie na nasłonecznionych zboczach dolin rzecznych i stokach wąwozów. Gatunek wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Największym zagrożeniem dla wiśni karłowatej jest krzyżowanie się z wiśnią pospolitą. Może to doprowadzić do całkowitego zaniku podstawowego genotypu. Na terenie rezerwatu rośnie także inna bardzo rzadka i narażona na wymarcie roślina chroniona od 2004 roku – len austriacki. „Winna Góra” to jedno z dwóch stanowisk lnu austriackiego w Polsce uznawanych za naturalne.


Z bardziej pospolitych gatunków kserotermicznych występują: szałwia łąkowa, wiązówka bulwkowa, krzyżownica czubata, dzwonek jednostronny, rutewka mniejsza, rzepik pospolity, czyścica storzyszek i przetacznik austriacki. Zajmuje ona stanowiska na północno-wschodniej części na szczycie skarpy.

Podnóże porasta roślinność zaroślowa z panującymi: szakłakiem pospolitym, dereniem świdwą, leszczyną oraz drzewami: orzechem włoskim, jesionem wyniosłym, topolą osiką, gruszą i czereśnią. W runie występują zarówno gatunki leśne w miejscach ocienionych, jak i kserotermiczne w prześwitach. Z powodu bliskiego sąsiedztwa pól uprawnych, w rezerwacie rosną także: bylica pospolita, pokrzywa zwyczajna, jasnota purpurowa i mlecz polny.

Teren ten nie jest zbyt bogaty faunistycznie z racji położenia na terenie miasta i stosunkowo niewielkiej powierzchni. Liczne są ptaki: makolągwa, białorzytka, dzierzba gąsiorek, kląskawka i kuropatwa. Ze świata zwierząt występują tu: nornik zwyczajny, mysz polna, kuna domowa i kret. Do typowych przedstawicieli owadów zaliczają się: modraszek ikar i modraszek dafnid oraz listkowiec cytrynek.
 
Dereń świdwa, fot....
Bylica pospolita, fot....
Modraszek ikar, fot....

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo