Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Skarby podkarpackiej przyrody (2022-2023)

TYTUŁ PROJEKTU: Skarby podkarpackiej przyrody

OKRES REALIZACJI: 01.11.2022 - 30.09.2023

WARTOŚĆ PROJEKTU: 59 550,00 PLN

DOFINANSOWANIE: 51 550,00 PLN


CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Celem zadania jest zwiększenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców województwa podkarpackiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

 

Szczegółowe cele zadania:

1. Zachowanie i ochrona środowiska poprzez aktywną edukację.

2. Edukacja, popularyzacja i wzmacnianie merytoryczne postaw proekologicznych w zakresie

bioróżnorodności województwa podkarpackiego w myśl zasady: poznaj by zachować!

3. Wzmocnienie współpracy różnych grup interesariuszy na płaszczyźnie działań dla środowiska w

województwie podkarpackim i podjęcie wspólnych działań.

4. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.

5. Budowanie potencjału ekologicznego Stowarzyszenia „Pro Carpathia” działającego na polu edukacji.


OPIS PROJEKTU:

W ramach zadania zaplanowano następujące działania edukacyjne:

1) Programy edukacyjne dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego. 

Działanie obejmuje przygotowanie, realizację i emisję 3 programów edukacyjnych (ok. 12 minut każdy) dot. ochrony różnorodności biologicznej na terenie województwa podkarpackiego.


Cykl składa się z 3 programów:

- Odcinek 1 pt. „Wielki powrót przyrody” 

Południowa i wschodnia część województwa podkarpackiego, a więc Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie, Pogórze Przemyskie i Roztocze Wschodnie to obszar, na którym w ciągu kilkudziesięciu lat doszło do procesu wtórnej sukcesji w niespotykanej gdzie indziej skali, co stworzyło szansę dla odrodzenia się środowiska naturalnego. Powszechnie uważa się, że Bieszczady i sąsiednie pasma górskie to obszary od tysiącleci pokryte dziewiczymi lasami. Tak naprawdę te puszcze nie są naturalne (albo są naturalne w niewielkim stopniu). Powstały, a raczej odtworzyły się, gdy ludzie przestali na tym terenie gospodarować. Oczywiście przed wiekami w krajobrazie Podkarpacia dominowały bezkresne puszcze. Jednak wraz z rozwojem gospodarki powierzchnia lasów stopniowo zaczęła się zmniejszać. Do największej trzebieży doszło pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Po II wojnie światowej powierzchnia lasów w Polsce wynosiła jedynie 20%. Od tego czasu zaczęła się zwiększać. 

 

 

 

- Odcinek 2 pt. „Piękne i zagrożone” 

W województwie podkarpackim mamy do czynienia z niespotykanym w innych częściach kraju nagromadzeniem unikatowych gatunków flory. Z Karpat Wschodnich i ukraińskich stepów, z Bałkanów i Niziny Węgierskiej przenikają tu gatunki, których nie spotkamy w pozostałych regionach. W połączeniu z rodzimymi skarbami przyrody, współtworzą jedną z najcenniejszych biocenoz na kontynencie. Prezentowane tu gatunki w większości zostały wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin, niektóre jako krytycznie zagrożone wyginięciem. Dzisiaj wielkie znaczenie ma zachowanie ich w Arboretum w Bolestraszycach. Dzięki prowadzonym tam badaniom istnieje możliwość odtworzenia w przyszłości rzadkich gatunków w miejscach ich pierwotnego występowania.

 

 

 

- Odcinek 3 pt. „Ptasie osobliwości”

Cenne przyrodniczo obszary województwa podkarpackiego są ostojami wielu rzadkich gatunków ptaków. Niektóre mają tu największe populacje w kraju. Ale wiele interesujących gatunków żyje też na terenach użytkowanych rolniczo i w sąsiedztwie siedzib ludzkich. 

 

Beskid Niski, Bieszczady, Góry Sanocko-Turczańskie i Pogórze Przemyskie to jeden z najważniejszych w Europie obszarów występowania ptaków drapieżnych. W województwie podkarpackim występuje także kilka rzadkich gatunków sów. Do najpiękniejszych ptaków na Podkarpaciu należą żołny i niezwykle rzadkie kraski oraz częściej spotykane dudki i zimorodki. Pastwiska, łąki i ugory porośnięte kępami ciernistych krzewów zamieszkują gąsiorki, trznadle i pokląskwy, a także bażanty, kuropatwy i przepiórki. Województwo podkarpackie może też nosić miano „krainy dzięciołów”. Doliny rzek i kompleksy stawów to miejsca żerowania bociana czarnego oraz czapli białych i siwych. Liczne w Puszczy Sandomierskiej i w Puszczy Solskiej stawy to królestwo ptactwa wodnego kaczek, gęsi, perkozów i wielu innych gatunków. W Puszczy Sandomierskiej występują także bardzo rzadkie cietrzewie, a w Lasach Janowskich – głuszce. 

 

 


2) Edukacja w Internecie

Działanie obejmuje prowadzenie przygotowywanie materiałów/informacji rozszerzających wiedzę ekologiczną zawartą w programach telewizyjnych i nie tylko na stronie internetowej www.zielonepodkarpacie.pl oraz na profilu społecznościowym https://www.facebook.com/zielonepodkarpacie. Pozwoli ono na zwiększenie wiedzy odbiorców z zakresu ochrony przyrody na terenie województwa podkarpackiego i nie tylko.


BIURO PROJEKTU:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PRO CARPATHIA

35-064 Rzeszów, ul. Rynek 16/1 (II piętro)


Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo