Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Komitety Sterujące/Steering Committee

     Biuro projektu było wspierane przez Komitet Sterujący, złożony z wszystkich przedstawicieli Partnerów, władz województwa, wybranych powiatów i gmin objętych projektu oraz instytucji odpowiedzialnych za procesy planistyczne, inwestycje drogowe, działania związane z ochroną przyrody, jak również przedstawicieli ośrodków naukowych oraz innych podmiotów których obecność może być istotna dla realizacji projektu.  Podczas posiedzeń Komitetu omawiano bieżące sprawy dotyczące realizacji projektu i postępu prac.  W posiedzeniach Komitetu Sterującego uczestniczyli również, w charakterze obserwatorów, przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej (Władza Wdrażająca Programy Europejskie następnie Centrum Projektów Polska Cyfrowa), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (następnie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, następnie Ministerstwa Rozwoju) oraz przedstawiciele Strony Szwajcarskiej. W ostatnich posiedzeniach Komitetu udział brali również przedstawiciele wykonawcy mapy korytarzy migracyjnych (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).

 

 

 

The Project Office was supported by the Steering Committee composed of all the representatives of the Partners, provincial authorities, selected districts and communes covered by the project and institutions responsible for planning processes, road investments, actions involving nature protection, as well as the representatives of scientific centres and other entities the presence of which may be important for the implementation of project.  During the Committee's meeting current issues were discussed concerning the implementation of the project and the progress of works.  Meetings of the Steering Committee were also attended, as observers, by the representatives of the Intermediate Institution (the Implementing Authority for European Programmes, then the Digital Poland Projects Centre), the Ministry of Regional Development (then the Ministry of Infrastructure and Development, then the Ministry of Development) and the representatives of the Swiss Party. The last meetings of the Committee saw also the participation of the representatives of a contractor of migration corridor map (the Institute of Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences in Poznań).

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo