Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Wyjazdy studyjne

Wizyta studyjna do Szwajcarii

07-06-2016

   W dniach 23 - 27 maja 2016 r. Partnerzy projektu wraz z przedstawicielami Komitetu Sterującego uczestniczyli w wizycie studyjnej do Szwajcarii. W wizycie uczestniczyło 21 osób: przedstawiciele Instytucji Realizującej - Stowarzyszenia Pro Carpathia, Partnerzy projektu (11 Nadleśnictw, Bieszczadzki i Magurski Park Narodowy) oraz członkowie Komitetu Sterującego (przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Województwa Podkarpackiego).

 

Cele wizyty dotyczyły: 

 • wymiany doświadczeń w zakresie:
 • ochrony korytarzy ekologicznych i innych form ochrony przyrody,
 • metod monitoringu korytarzy migracyjnych
 • postępującej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych, a zagrożeń dla korytarzy migracyjnych
 • współdziałania z lokalną społecznością w zakresie ochrony przyrody (w szczególności jeśli  jest to możliwe w zakresie ochrony korytarzy ekologicznych),
 • rozwiązywania konfliktów społecznych związanych z ochroną przyrody (zwłaszcza na płaszczyźnie inwestor, społeczność lokalna a instytucje ochrony), 
 • wzmacnianie współpracy między różnymi instytucjami działający na rzecz ochrony przyrody, 
 • podnoszenia świadomości ekologicznej,
 • wykorzystania dobrych praktyk związanych z realizacją projektu ECONNECT  poświęconego również tematyce korytarzy ekologicznych. 

 

W ramach wizyty odbyły się następujące spotkania: 

 1. Wizyta w Centrum Leśnym w miejscowości Loèche (Kanon Valais). Jean-Christophe Clivaz - szef leśnictwa okręgu centralnego Valais przedstawił strukturę organizacyjną Centrum Leśnego i opisał działania podejmowane na rzecz ochrony przyrody. Uczestnicy zapoznali się również ze sposobami prowadzenia gospodarki leśnej w Kantonie Valais jak i całej Szwajcarii. Przedstawiono również funkcjonowanie korytarzy ekologicznych w Szwajcarii (uwzględniając takie aspekty, jak ich definiowanie, ochronę, współdziałanie z lokalną społecznością). Następnie uczestnicy udali się do Parku Krajobrazowego Fôret des Finges, gdzie zaprezentowane zostały walory i specyfika Parku. Przedstawiono projekty związane z ochroną fauny i flory oraz korytarzy migracyjnych. Las Finges położony jest w centralnej części kantonu Valais, w obrębie niemiecko-francuskiej granicy językowej. Pomimo niewielkiej powierzchni - 10km2, Fôret des Finges ceniony jest ze względu na wyjątkową różnorodność przyrodniczą.
 2. Wizyta w Jurajskim Regionalnym Parku Krajobrazowym Kantonu Vaud - Park Jura Vaudois, w czasie której odbyło się z spotkanie z specjalistą ds. leśnictwa na terenie Parku - Kelly Delavey. Przedstawiona została specyfika Parku, najważniejsze działania jakie są podejmowane w celu rewitalizacji miejsc o szczególnych walorach naturalnych, współdziałanie z lokalną społecznością. Z kolei Uczestnicy przedstawili założenia projektu "Ochrona ostoi fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" jak również podzielili się doświadczeniami zdobytymi podczas realizacji projektu. 
 3. Powierzchnia Parku obejmuje ponad 18% terytorium kantonu Vaud. Tworzy go 30 lokalnych gmin, które rozwijają na tym terenie kulturę, turystykę i rolnictwo zgodnie z założeniami równoważonego rozwoju. Teren parku zamieszkuje ponad 30 tys. mieszkańców. Jest to największy obszar leśny w Szwajcarii, zachowany w jednym kawałku.
 4. Kolejne spotkanie w Parku Jura Vaudois, w czasie którego miała miejsce prezentacja programu rewitalizacji oraz ochrony fauny i flory na terenie Parku poprzez prezentację jednej z największych atrakcji Parku, tj. szlaku kamiennych murów z suszonego kamienia. 
 5. Spotkanie w Szwajcarskim Parku Narodowym położonym w Kantonie Gryzonia/Graubünden z prof. Heinrichem Hallerem – dyrektorem Parku, dr. Ruedim Hallerem managerem ds. badań i geoinformacji oraz Angeliką Adberhalden - ekspertem zewnętrznym zajmującym się problematyką korytarzy migracyjnych. W czasie spotkania miała miejsce prezentacja działań podejmowanych przez Park w zakresie ochrony przyrody, monitoringu korytarzy migracyjnych oraz współpracy z lokalnymi organizacjami w zakresie ochrony przyrody. Przedstawiono również założenia projektu „Ochrona ostoi fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne", rezultaty oraz doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu. Spotkanie z przedstawicielami Parku, miało szczególne znaczenie, chociażby z uwagi na fakt, że Szwajcarski Park Narodowy jest to jedyny park narodowy, który w Szwajcarii utworzono, jednocześnie najstarszy w Alpach. Ponadto Szwajcarski Park Narodowy uczestniczył w realizacji projektu ECONNECT, poświęconego również tematyce korytarzy ekologicznych.
 
wstecz

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo