Serwis poświęcony przyrodzie województwa podkarpackiego

Publikacje edukacyjne/Educational publications

  

 

Ideą projektu była również popularyzowana za sprawą filmów edukacyjnych i wydawnictw skierowanych do różnych grup odbiorców.

 

FILMY EDUKACYJNE

     W ramach projektu przygotowano pięć odcinków programu edukacyjnego poświęconych korytarzom ekologicznym: 

  • Odcinek I Bariery i korytarze - o znaczeniu korytarzy ekologicznych i przeciwdziałaniu powstawania barier oraz o założeniach projektu,
  • Odcinek II Korytarze lokalne - o problemach z utrzymaniem przejść dla zwierząt na poziomie lokalnym,
  • Odcinek III Przestrzeń dla orlika,
  • Odcinek IV Tropami dużych ssaków,
  • Odcinek V Ochrona i rozwój

     W filmach przedstawiono główne założenia projektu, istotę korytarzy migracyjnych i konieczność ich ochrony. Przedstawiono korytarze ekologiczne w skali lokalnej, omówiono stan prawny oraz problemy, jakie napotykają samorządowcy przy wyznaczaniu i ochronie przejść dla zwierząt. W filmach przedstawiono również ochronę istniejących korytarzy ekologicznych i wyznaczanie nowych, gwarantujących zachowanie spójności środowiska dla populacji tych zwierząt oraz podniesienie poziomu wiedzy i świadomości władz, mieszkańców regionu na temat znaczenia korytarzy ekologicznych ich roli oraz zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym i niewłaściwą polityką rozbudowy siedlisk ludzkich. Poszczególne odcinki (części) emitowane były na antenie Programu 3 Telewizji Rzeszów. Ponadto filmy były dostępne na płyty DVD. Płyty z filmami rozdystrybuowano wśród instytucji ochrony przyrody, gmin oraz szkół z obszaru realizacji projektu. Były również przekazywane podczas organizacji seminariów, szkoleń i konkursów ekologicznych. Wszystkie odcinki programu edukacyjnego można obejrzeć na stronie internetowej projektu www.zielonepodkarpacie.pl

 

                                       

 

     Magurski Park Narodowy przygotował również film podsumowujący realizację projektu pn. „Na tropie karpackiej fauny”.  W filmie przedstawiono prace prowadzone w związku z realizacją projektu oraz jego wyniki. Przedstawiono również problematykę migracji zwierząt na badanym obszarze oraz wymagania siedliskowe orlika krzykliwego. Płyty z filmami rozdystrybuowano wśród instytucji ochrony przyrody, gmin oraz szkół z obszaru realizacji projektu.

 

                                                            

 

WYDAWNICTWA O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM

     W ramach projektu przygotowano również publikacje popularyzujące idee projektu oraz jego wyniki:

  • Mapę korytarzy migracyjnych (cały obszar objęty projektem) 
  • Mapy korytarzy migracyjnych dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego i przemyskiego 

                                                              

  • Foldery edukacyjne dla powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, jasielskiego, krośnieńskiego i przemyskiego 

                       

  • Materiały dla gmin powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, krośnieńskiego, jasielskiego, przemyskiego na temat działek ewidencyjnych położonych w obrębie lokalnych korytarzy migracyjnych wyznaczonych w ramach projektu 

                                            

  • Orlik krzykliwy Clanga pomarina w krajobrazie Karpat  

                                             

 

     W ramach projektu powstały również publikacje adresowane do najmłodszych odbiorców: 

Orlik krzykliwy – król magurskiego nieba.

 

                                            

 

SCENARIUSZE LEKCJI

     W związku z realizacją projektu opracowano także scenariusze lekcji wraz z materiałami dydaktycznymi możliwymi do wykorzystania w czasie standardowej lekcji lub lekcji w terenie. Przygotowano trzy rodzaje scenariuszy, każdy dostosowany do wieku odbiorców, dla uczniów szkół podstawowych, dla gimnazjalistów, dla szkół średnich. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wersja drukowana przekazana została do szkół z województwa podkarpackiego.  

 

                                           

 

DIAPORAMA

     Do problematyki projektu nawiązuje również przygotowana przez Bieszczadzki Park Narodowy diaporama, prezentująca problem ochrony zwierząt drapieżnych i korytarzy ekologicznych. 

 

                                         

 

Strona internetowa opracowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie", dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein, i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków MF EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także ze środków budżetu RP w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Tropem karpackich żubrów" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Zielone Podkarpacie - popularyzacja różnorodności biologicznej w wymiarze ekosystemowym" który korzysta z dofinansowania w kwocie 896 496 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Strona została rozbudowana w ramach projektu "Ochrona ostoi karpackiej fauny puszczańskiej - korytarze migracyjne" realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

Copyrights 2015. Zielonepodkarpacie.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone. projekt i realizacja: ideo